آپلود عکس

آپلود عکس

تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید - کتاب 125

سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کتاب 125

تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید

 

تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید

تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید

دانلود تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید

تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 3444 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

مقدمه

تفاوتی نمی کند که انتخاب کنید در زندگی چه کاری انجام دهید. چرا که در هر صورت، عده ای موافق و عده ای با آن مخالف خواهند بود یکی از بزرگان میگوید، کارآفرینی یعنی خودتان را از پرتگاهی به پایین پرت کنید و در حال سقوط برای خودتان هواپیمایی بسازید! کارآفرینی به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود. زندگی کارآفرینانه در عین دشواری، شیرینیهایی دارد که سختی های آن را لطیف میکند . 

رابرت کیوساکی با انتشار کتاب پدر پولدار پدر بی پول به طور کلی انواع کسب درآمد را به 4 قسمت تقسیم کرد : 

1-     خوداشتغالی (مانند راننده تاکسی)

2-     کارمند

3-     کار و کاسبی

4-     سرمایه گذاری

 

چکیده:

مهارت خواندن پایه یادگیری همه موضوعات درسی و غیردرسی است؛ راهبردهای شناختی و فراشناختی از مهمترین راهبردهای یادگیری است، فرد در حین خواندن و درک مطلب آن را به کار می گیرد. از دیگر سو، عوامل بسیاری بر توسعه مهارت های خواندن و درک مطلب دانش اموزان تاثیرگذار است. خواندن در خانه، خواندن با والدین، ارزش گذاری والدین برای سواد، کیفیت محیط خانه و حمایت کننده بودن محیط خانه رابطه مثبتی با ظهور توانایی سواد کودکان دارد.از این رو مطالعه حاضر با هدف تبیین نقشفعالیتهایخواندندرخانهدرپیشبینیراهبردهایفراشناختیوشناختیخواندندانشاموزانمقطعچهارمابتدایی شهر یزد انجام گرفت.

روش تحقیق از نظر ماهیت، مقطعی-کاربردی و از نظر اجرا نیز پیمایش بود. دانش آموزان دختر مقطع چهارم ابتدایی شهر یزد جامعه آماری ما را تشکیل دادند، که تعداد 100 دانش آموز به عنوان حجم نمونه با شیوه نمونه گیری خوشه ای مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود، شامل: مقیاس زمینه یابی یادگیری خواندن (پرلز،2006)،راهبردهاییادگیری (شناختیوفراشناختی) و درک مطلب کرمی(1380). داده­های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spssورژن 20مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها نشان داد که: میزان راهبردهای شناختی دانش آموزان بیش از راهبردهای فراشناختی است(05/0>p)؛ و همچنین، فعالیت های خواندن در خانه پیش بینی کننده مثبت تغییرات راهبردهای شناختی و فراشناختی خواندن دانش اموزان می باشد(001/0>p)، و بر آن تاثیرگذار بوده است.8/39 درصد از واریانس متغیر راهبردهای شناختی خواندن و 2/45 درصد از واریانس متغیر راهبردهای فراشناختی خواندن توسط فعالیت های خواندن در خانه پیش بینی می شود. همچنین، 1/49 درصد از واریانس متغیر درک مطلب نیزتوسط فعالیت­های خواندن درخانه پیش­بینی می­شود.بنابراین، فعالیت­های خواندن در خانه، صرف وقت برای خواندن، ارزش گذاری برای مطالعه و درگیری والدین و نظارت بر رفتارهای خواندن فرزندان می تواند منجر به تقویت راهبردهای شناختی و فراشناختی خواندن و ادراک مطلب دانش آموزان گردد.

دانلود تحقیق به 8 دلیل باید کارآفرین شوید